Vui lòng liên hệ theo phương cách dưới đây để biết thông tin cụ thể về trường chúng tôi.

Số điện thoại của Học Viện Giáo Dục JLC

+81-52-211-7538


Số Fax của Học Viện Giáo Dục JLC

+81-52-211-7539


Địa chỉ mail của Học Viện Giáo Dục JLC

Địa chỉ 1-10-22 Shinsakae, Naka-ku, Nagoya, 460-0007 JAPAN